AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Convocatòria 2014: Prorrogada la convocatòria al 2015

Publicació de la convocatòria al BOPB: 11 de juliol de 2014.

Presentació de sol·licituds: del 12 de juliol de 2014 fins el 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix un programa d’ajuts econòmics per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencials i d’habitatges per a la ciutat de Barcelona adreçades a les comunitats de propietaris i propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comunitaris i habitatges derivats del Programa de mediació entre propietaris i llogaters amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis d’habitatges de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

S’han establert uns programes prioritaris:

 • Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis.
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Terrats verds.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc.

Per gaudir de la subvenció cal complir unes condicions:

 • Edificis anteriors a l’any 1981, destinats majoritàriament a habitatge, excepte per a obres de millora en l’accessibilitat i per actuacions d’eficiència energètica.
 • L’acord de la comunitat de propietaris.
 • Les obres no es poden iniciar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial